Fakta och historik om svensk veteranfriidrott


 

Fakta och historik

   

* Tidigare fanns inom friidrotten begreppet "oldboys" - med en nedre åldersgräns på 32 år. Sedan 1970-talet talar man i stället om "veteraner".

 

* Både män och kvinnor är veteraner från det kalenderår de fyller 35 år. Innan 2006 måste män vara 40 år för att tävla internationellt (utanför Norden).

 

* Internationellt är gränsen numera 35 år både för män och kvinnor - räknat efter födelsedatum! Från svenskt håll har vi länge arbetat för att de internationella reglerna förändras så att födelseår i stället för födelsedatum blir grund för åldersgruppsplacering även vid internationella veterantävlingar.

 

* Åldersklasserna indelas per 5 år (K35, K40, K45…, M35, M40, M45 osv)

 

* Veteranfriidrotten är organiserad i ett Världsförbund för Veteraner WMA (World Masters Athletics) och ett Europaförbund EVAA (European Veterans Athletic Association). I WMA finns det 151 medlemsländer och i EVAA 48.  Ivar Söderlind, Umeå är ledamot i EVAA:s Board (rekordstatistiker) och ingår i WMA:s rekordkommitté.

 

* Veteran-VM (VVM) arena anordnas varje udda år och Veteran-EM (VEM) arena utomhus varje jämt år. VVM arena inomhus anordnas varje jämnt år VEM arena inomhus anordnas varje udda år. 

 

* VEM Non Stadia (landsväg) avgörs varje udda år. Löpgrenar är 10 km, halvmarathon och terrängstafetter för män och kvinnor. Gångsträckor är 10 och 20 km för kvinnor samt 10 och 30 km för män. Senast ägde tävlingarna rum i Thionville/Yutz, Frankrike den 13 - 15 maj 2011.

 

* VVM Non Stadia 10 km och halvmarathon har till och med 2004 ägt rum varje jämnt år. Senaste gången var i Auckland, Nya Zeeland i april 2004

 

* Veteran-NM arena utomhus (VNM) anordnas (med enstaka undantag)varje udda år och Lilla VNM mångkamp varje jämt år. Veteran-NM arena inomhus (IVNM) anordnas varje jämnt år.

 

* Veteran-SM (VSM) och Veteran-DM (VDM) anordnas varje år och rätt att delta har svenska medborgare som är medlemmar i förening ansluten till Svenska Friidrottsförbundet eller utländsk medborgare som tävlar för svensk klubb, är folkbokförd, fast bosatt och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två år tillbaka och inte representerat sitt hemland under samma kalenderår.

 

* En VETERANKAMP (män och kvinnor) i friidrott mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen har tidigare arrangerats vartannat år. Vart fjärde år anordnades tävlingen i Sverige och vart fjärde år i något av de baltiska länderna. Premiär var det i Visby 1994 med drygt 300 deltagare. Tävlingen anordnades senast år 2000 i Sverige av Huddinge AIS med 348 starter (146 kvinnliga). Det ingick 14 grenar i herrkampen och 13 grenar i damkampen. Tävlingen var öppen för manliga veteraner från fyllda 40 år och kvinnliga veteraner från fyllda 35 år. Varje lands tre bästa resultat i varje gren omräknat efter WAVA:s (WMA:s) åldersfaktorer räknades in i kamperna. Detta innebar att prestationer oberoende av ålder kunde jämföras och att äldre veteraner bidrog med viktiga poäng och kunde bli grensegrare i kamp med sina yngre medtävlare.   

 

* WMA:s regler skall (med ett par undantag) gälla vid alla veterantävlingar även i Sverige. Det svenska regelverket anpassas därför kontinuerligt till WMA:s regler. Vid WMA:s Generalförsamling i samband med Veteran-VM vartannat år beslutas om eventuella regeländringar (kastvikter, häckavstånd, häckdistanser etc). I Generalförsamlingen deltar representanter för medlemsländerna.

 

* Dopingkontroller genomförs numera regelbundet vid veterantävlingar i Sverige och utomlands. I RF:s "gröna bok" framgår vilka medel som är tillåtna. 

 

*WMA:s omräkningsfaktorer (nya faktorer 2010) används numera vid vissa veterantävlingar i Sverige. Att prestationer oberoende av ålder (grovt) skall kunna jämföras och att äldre veteraner kan tävla med sina yngre medtävlare (räkna om resultatlistor efter åldersfaktorer) är för många en stimulans att delta i tävlingar och lockar veteranerna att delta i fler grenar. Inte minst intresset för Veterankampen mellan Sverige och de baltiska länderna visade detta! Men ange inte i resultatlistorna vad en senior måste göra för resultat för att utföra samma prestation. Veterankommittèns bestämda uppfattning är att detta förlöjligar veteranfriidrotten!!! Ove Edlund är Veterankommitténs kontaktperson när det gäller frågor om WMA:s omräkningsfaktorer.

 

*Centralt tävlingsprogram för veteraner (inom- och utomhus) tas varje år fram av Veterankommittén. Stora internationella veterantävlingar och veteranmästerskap på internationell och nationell nivå finns med.  Ett uppdaterat centralt tävlingsprogram redovisas på veteranhemsidan.

 

*Sven Gärderud har räknat fram att 50-60 procent av deltagande män och kvinnor i de stora långloppen är veteraner (35 år och äldre). I Stockholm Marathon är mer än 60 procent veteraner! Detta innebär att det uppskattningsvis finns närmare 30 000 friidrottsveteraner i Sverige som deltar i långlopp och/eller i arenafriidrott!

 

*VETERANSTATISTIK (bästalistor genom åren och årsbästa) för Sverige innefattande resultat för alla veterangrenar och åldersgrupper inom- och utomhus sammanställs från och med 2013 av Johan Löfstedt och Mikael Magnusson(utomhus, Johan Löfstedt (inomhus), Ove Edlund (mångkamper), Ulf Agrell (Nonstadia), Mikael Magnusson (nordiska rekord) och Ivar Söderlind (Europa- och världsrekord). Efter att i över 30 år ha arbetat med veteranstatistiken drog sig Sven Gärderud tillbaka i januari 2013. Det var i början av 1980-talet som Sven introducerade den svenska veteranstatistiken. Under 2013 har även Börje Andersson dragit sig tillbaka. Han har under många år ansvarat för utomhusstatistiken. Statistiken kan beställas hos IFK Umeås förlag (se beställningsblankett på hemsidan www.veteran.friidrott.se)

 

*Europarekord för veteraner sammanställs varje år av EVAA:s rekordstatistiker Ivar Söderlind. Som Europarepresentant i WMA:s rekordkommitté arbetar han också för att världsrekordlistan skall få en ordentlig "renovering" och sedan kontinuerligt uppdateras!

 

*Veterankommitténs informationsorgan är Veterankommitténs hemsida www.veteran.friidrott.se. Webbmastern Åke Runnman, Örträsk och informationsansvarige Ivar Söderlind, Umeå, lägger snabbt in aktuell information.

 

*Veterankommitténs ambition är att varje höst efter avslutad säsong arrangera en veteranombudskonferens för distriktsombuden. På grund av Veterankommitténs ansträngda ekonomi anordnades inga konferenser 2011 och 2012. Här får man på ett systematiskt sätt dryfta veteranfrågor mellan ledare från hela landet. En viktig punkt är ombudens redovisningar av veteranverksamheten i sina distrikt med efterföljande diskussioner om hur vi tillsammans skall kunna utveckla veteranfriidrotten i Sverige och även internationellt.

 

* Veterantinget arrangeras varje år i samband med Stora VSM för det mesta med över 50 aktiva och ledare. Aktuell information lämnas från Veterankommittén och ofta är det livliga diskussioner och många frågor om veteranverksamheten från de närvarande! 

 

* Statistiska skillnader mellan män och kvinnor, mellan veteraner i olika åldersklasser etc

Sven Gärderud, Ivar Söderlind, och statistikprofessorn och höjdhopparen Carl Erik Särndal har gjort sammanställningar av statistiska skillnader mellan kvinnor och män. Beräkningarna är baserade på officiell seniorstatistik dels i världen (”Athletics”) och dels i Sverige (”Sverigebästa genom tiderna”). Detta innebär ett stort underlag med tusentals grenresultat noterade över åren. Jämförbara grenar är 100 meter upp till och med marathon samt de fyra hoppgrenarna höjd, stav, längd och tresteg.  De fyra kasten samt häck och hinder har inte jämförbarhet på grund av olika regler och redskap för män och kvinnor. I artiklar, som finns inlagd på veteranhemsidan under rubriken ”Forskning”, framgår många intressanta resultat.

 

I sprintgrenarna uppnår manliga seniorer 10-12 procent bättre resultat än kvinnor, på långdistans är skillnaderna 13-14 procent och i hoppgrenarna 15-16 procent utom i ”nya” damgrenen stav där skillnaderna är 23 procent. Genomgående är könsskillnaderna större i Sverige än i hela världen. Den enda gren där värdena

 

ligger nära varandra är höjd. Det är sannolikt att kvinnorna marginellt kan närma sig män i framtiden. Framför allt kan skillnaden på långdistans komma att minska något under de närmaste 20 åren. Men med utgångspunkt från tillgängliga data verkar det inte troligt att kvinnorna någonsin ”kommer ifatt” männen, varken i de nyare grenarna eller i de med lång tradition. I kommande artiklar kommer Sven, Ivar och Carl-Erik bl a att redovisa resultatskillnader och könsskillnader mellan svenska veteraner i olika åldrar (från 35 år och uppåt). Resultaten visar att könsskillnaderna i veteranåldrarna är ännu större än i senioråldrarna. Se under rubriken *Forskning på veteranhemsidan www.veteran.friidrott.se.

 

VETERANMÄSTERSKAP I FRIIDROTT

Nedan presenteras en sammanställning över internationella och svenska mästerskapstävlingar för veteraner som hittills arrangerats och de tävlingar som ligger närmast framför oss i tiden (mästerskap med fullt grenprogram på arena (Stadia). Antalet deltagare ökar ständigt. Det bör betonas att vid dessa mästerskap och andra veterantävlingar runt om i världen gör alla naturligtvis sitt bästa men det viktigaste för de flesta veteraner är inte att vinna mästerskapstecken utan att uppleva den sociala gemenskap och värme som genomsyrar umgänget på friidrottsarenorna!

 

VETERAN-VM (VVM)

Vartannat år med premiär i Toronto, Canada 1975 har Veteran-VM i friidrott arrangerats. Tävlingarna håller alltid hög klass. I Miyazaki 1993 deltog 12 175 veteraner från 78 länder som gjorde nära 20 000 starter (världens största friidrottstävling på arena genom tiderna!).

 

VVM 1975 i Toronto, Canada            

VVM 1977 i Göteborg, Sverige          

VVM 1979 i Hannover, Tyskland         

VVM 1981 i Christchurch, Nya Zeeland  

VVM 1983 i San Juan, Puerto Rico      

VVM 1985 i Rom, Italien               

VVM 1987 i Melbourne, Australien      

VVM 1989 i Eugene, USA                

VVM 1991 i Åbo, Finland               

VVM 1993 i Miyazaki, Japan            

VVM 1995 i Buffalo, USA

VVM 1997 i Durban, Sydafrika

VVM 1999 i Gateshead, Storbritannien

VVM 2001 i Brisbane, Australien

VVM 2003 i Puerto Rico, Västindien 2-13 juli

VVM 2005 i San Sebastian, Spanien 22 augusti-3 september

VVM 2007 i Riccione, Italien 4-15 september

VVM 2009 i Lahti, Finland 28 juli–8 augusti

VVM 2011 i Sacramento, USA 7-17 juli
VVM 2013 i Porto Alegre, BRA 16-27 oktober

VVM 2015 i Lyon, Frankrike 4-16 augusti

VVM 2016 i Perth, Australien 26 oktober – 6 november

 

 

VETERAN-VM INOMHUS (IVVM)

 

IVVM 2004 i Sindelfingen, Tyskland 10-14 mars

IVVM 2006 i Linz, Österrike 15-20 mars

IVVM 2008 i Clermont-Ferrand, Frankrike 12-17 mars

IVVM 2010 i Kamloops, Canada 1-6 mars
IVVM 2012 i Jyväskylä, FIN 3-8 mars

IVVM 2014 i Budapest, Ungern 25-30 mars

 

VETERAN-EM UTOMHUS (VEM)

 

VEM 1978 i Viareggio, Italien         

VEM 1980 i Helsingfors, Finland       

VEM 1982 i Strasbourg, Frankrike      

VEM 1984 i Brighton, England          

VEM 1986 i Malmö, Sverige             

VEM 1988 i Verona, Italien             

VEM 1990 i Budapest, Ungern

VEM 1992 i Kristiansand, Norge      

VEM 1994 i Athén, Grekland

VEM 1996 i Malmö, Sverige

VEM 1998 i Cesenatico, Italien

VEM 2000 i Jyväskylä, Finland

VEM 2002 i Potsdam, Tyskland

VEM 2004 i Århus/Randers, Danmark 22 juli-1 augusti

VEM 2006 i Poznan, Polen 26 juli-5 augusti

VEM 2008 i Ljubljana, Slovakien 19-28 juli

VEM 2010 i Nyiregyháza, Ungern 8-18 juli

VEM 2012 i Zittau, Tyskland – Zgorzelrc, Polen – Hradek, Tjeckien 16-25 augusti

VEM 2014 i Izmir, Turkiet 22 – 31 augusti

VEM 2017 I Århus, Danmark 25 juli – 5 augusti

 

VETERAN-EM INOMHUS (IVEM)

 

IVEM 1997 i Birmingham, Storbritannien

IVEM 1999 i Malmö, Sverige

IVEM 2001 i Bordeaux, Frankrike

IVEM 2003 i San Sebastian, Spanien 6-9 mars

IVEM 2005 i Eskilstuna, Sverige 10-13 mars

IVEM 2007 i Helsingfors, Finland 22-25  mars

IVEM 2009 i Ancona, Italien, 26-29 mars

IVEM 2011 i Gent, Belgien, 16-20 mars

IVEM 2013 i San Sebastian, Spanien, 19 – 24 mars

IVEM 2015 i Torun, Polen 24 feb – 1 mars

 

NORDISKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER UTOMHUS (VNM)                    

VNM 1979 i Åbo, Finland

VNM 1981 i Larvik, Norge

VNM 1983 i Köpenhamn, Danmark

VNM 1985 i Helsingborg, Sverige

VNM 1987 i Björneborg, Finland

VNM 1989 i Larvik, Norge

VNM 1991 i Glostrup, Danmark       

VNM 1993 i Huddinge, Sverige

VNM 1995 i Kajaani, Finland

VNM 1997 i Lillehammar, Norge

VNM 1999 i Odense, Danmark

VNM 2001 i Eskilstuna, Sverige

VNM 2003 i Lahti, Finland 13-15 juni

VNM 2005 i Veldre, Norge 30 juni-3 juli

VNM 2007 i Århus, Danmark 28 juli-1 juli

VNM 2009 i Huddinge, Sverige 27-29 juni

VNM 2011 i Lappeenranta (Villmansstrand), Finland, 30 juni-3 juli

VNM 2013 i Moss, Norge, 28-30 juni

VNM 2015 i Odense, Danmark 3-5 juli

 

 

NORDISKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER INOMHUS (IVNM)

De första Nordiska Inomhusmästerskapen för veteraner avgjordes i Friidrottens Hus, Göteborg den 11-12 mars 2000 med GIF Manhem som arrangör.

 

IVNM 2000 i Göteborg, Sverige

IVNM 2002 i Tammerfors, Finland 2-3 mars

IVNM 2004 i Drammen, Norge 19-21 mars

IVNM 2006 i Malmö 3-5 mars

IVNM 2008 i Reykjavik, Island 29 febr-2 mars

IVNM 2010 i Jyväskylä, Finland 19-21 mars

IVNM 2014 i Steinkjer, Norge, februari

 

RIKSMÄSTERSKAP OCH SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER (VSM) 

Riksmästerskap för veteraner arrangerades för första gången i Karlstad 1979 men inte förrän 1983 i Malmö fick Veteranerna officiella svenska mästerskap.

 

RM 1979 i Karlstad

RM 1980 i Göteborg

RM 1981 i Västerås

RM 1982 i Oskarshamn

VSM 1983 i Malmö

VSM 1984 i Borlänge

VSM 1985 i Huddinge

VSM 1986 i Kil

VSM 1987 i Nyköping

VSM 1988 i Ljusdal

VSM 1989 i Malmö

VSM 1990 i Göteborg

VSM 1991 i Simrishamn

VSM 1992 i Norrtälje

VSM 1993 i Värnamo

VSM 1994 i Stockholm

VSM 1995 i Malmö

VSM 1996 i Karlstad

VSM 1997 i Krokom

VSM 1998 i Löttorp

VSM 1999 i Norrtälje

VSM 2000 i Göteborg

VSM 2001 i Huddinge

VSM 2002 i Sundsvall

VSM 2003 i Eksjö 8-10 augusti

VSM 2004 i Huddinge 13-15 augusti

VSM 2005 i Visby 4-6 augusti

VSM 2006 i Söderhamn 18-20 augusti

VSM 2007 i Värnamo 17-19 augusti

VSM 2008 i Ystad 27-29 juni

VSM 2009 i Norrtälje 21-23 augusti

VSM 2010 i Löttorp Öland 14-15 augusti

VSM 2011 i Skellefteå 5-7 augusti

VSM 2012 i Kil 3-5 augusti

VSM 2013 i Gävle 16 – 18 augusti

VSM 2014 i Borås 8-10 augusti

 

RIKSMÄSTERSKAP OCH SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER INOMHUS (IVSM)

Riksmästerskap för veteraner inomhus infördes på försök 1995 och 1996. Det hela blev succé och från och med 1997 arrangeras officiella IVSM. Tävlingen utlyses i M35-M90+ och K35-K90+ i följande grenar: 60m, 200m, 400, 800m, 1500, 3000m, 60m häck, längd, tresteg, höjd, stav, kula och viktkastning. Dessutom ingår 4 x 200m för män och kvinnor där minst två deltagare skall vara 50 år eller äldre.

 

IVRM 1995 i Göteborg

IVRM 1996 i Göteborg

IVSM 1997 i Göteborg

IVSM 1998 i Karlstad

IVSM 1999 i Eskilstuna

IVSM 2000 i Stockholm (Sätrahallen)

IVSM 2001 i Bollnäs/Järvsö IF

IVSM 2002 i Malmö/IK Pallas

IVSM 2003 i Eskilstuna 15-16 februari

IVSM 2004 i Västerås

IVSM 2005 i Bollnäs 12-13 februari

IVSM 2006 i Karlskrona 18-19 februari

IVSM 2007 i Borås 17-18 februari

IVSM 2008 i Huddinge 9-10 februari

IVSM 2009 i Huddinge 14-15 februari

IVSM 2010 i Bollnäs 13-14 februari

IVSM 2011 i Karlskrona 5-6 mars

IVSM 2012 i Huddinge 11-12 februari

IVSM 2013 i Karlskrona, 9-10 februari

IVSM 2014 i Huddinge, 8-9 februari