Veteranombudens uppgifter


Veterankommittén  

Arbetsuppgifter för distriktens veteranombud
En viktig uppgift för oss i SFIF:s Veterankommitté är att se över distriktens roll i veteransammanhang och ha bra kontakt med distriktsstyrelser och distriktsveteranombud.  Här presenteras en önskelista på arbetsuppgifter som skall betraktas som en grov vägledning och distriktens veteranombud avgör själva vad som är rimligt att klara av. Det är uppgifter som diskuteras på Veteranombudskonferenser och Veteranting. Ta gärna kontakt med oss för närmare information! 

Övergripande arbetsuppgift
att arbeta för en utökad veteranverksamhet inom distriktets friidrott under devisen: "Det viktigaste är inte att vinna utan att delta!" Social gemenskap, vänskap och livskvalitet skall vara ledorden!

Specifika arbetsuppgifter
Kontaktnät
att ha täta kontakter med SFIF:s Veterankommitté i frågor om veteranfriidrott (via telefon, mail, brev samt träffar vid tävlingar, konferenser etc)
att aktivt närvara vid Veteranombudskonferensen som arrangeras varje eller vartannat år och där veterandistriktsombud från hela landet samlas!
att aktivt närvara vid Veterantinget i samband med Stora VSM varje år där representanter från föreningarna samlas!
att ha regelbundna kontakter med föreningarna i distriktet i frågor om veteranfriidrott. Personliga kontakter är att föredra!   
att ha regelbundna kontakter inom det egna Specialdistriktsförbundet (SDF) i frågor om veterantävlingar och annan veteranfriidrott. Funktionen som veteranombud skall vara sanktionerad av SDF.*
* I många distrikt är arbetsuppgifterna för veteranombudet så många att det kan vara lämpligt att bilda en veterankommitté som skall vara sanktionerad av distriktsstyrelsen.

Information
att se till att information från SFIF:s veterankommitté går ut till veteranföreningarna i distriktet!
att hålla sig ajour med den veteraninformation som går ut på de svenska veteranernas hemsida http://veteran.friidrott.se/  och vidarebefordra relevanta delar till veteranföreningarna i distriktet!*
att medverka på Veterankommitténs hemsida med information om veteranfriidrotten i det egna distriktet!   
att hjälpa till att marknadsföra ovanstående informationsorgan i distriktet!
* Här finns tävlingsinbjudningar, resultat, reportage och även kontinuerlig information från SFIF:s Veterankommitté!

Organisation
att arbeta för att det i distriktets föreningar utses veteranombud och i föreningar med omfattande veteranverksamhet utses veteranutskott/kommittéer!

Tävlingar
att arbeta för ett brett utbud av friidrottstävlingar för veteraner i distriktet!
att arbeta för veteranklasser i tävlingar på arena (utomhus och inomhus), landsväg och i terräng!
att se till att VDM med klassindelning arrangeras på arena (utomhus och inomhus), landsväg och i terräng!
att verka för att veterangrenar införes vid arenatävlingar för ungdom!
att till SFIF:s Veterankommitté (hemsidan) skicka in inbjudningar till tävlingar i distriktet där veteraner deltar!
att se till att distriktets friidrottsveteraner informeras om vilka tävlingar med veteranklasser som arrangeras på distriktsnivå, nationell nivå och internationell nivå!

Massmedia
att arbeta för en bred massmedial bevakning av veteranfriidrotten i distriktet (personlig kontakt med sportjournalister i lokalpress och lokalradio har visat sig vara effektivt)

Veteranrekrytering
att verka för att fler aktiva friidrottsveteraner, framför allt på den kvinnliga sidan, rekryteras till distriktets föreningar och att de uppmuntras att delta i tävlingar!
att verka för att fler veteranledare rekryteras till distriktets föreningar då medelåldern idag är oroväckande hög!

Utbildning
att verka för att friidrottsveteraner inom distriktet deltar i tränarutbildning, domarutbildning och administrativ utbildning

Veteranstatistik*
att hjälpa till att marknadsföra den omfattande veteranstatistik i friidrott som ges ut av Veterankommittén!

att se till att resultatlistor från distriktets veterantävlingar kommer in till Sv Friidrottsförbundet och Veteranhemsidan.

* Svensk veteranstatistik innefattande resultat för alla veterangrenar och åldersgrupper sammanställs efter varje säsong. Inomhusårsbästa, utomhusårsbästa, åldersrekord och genomtidernastatistik ges ut.

Ivar Söderlind
Ordförande i Sv Friidrottsförbundets Veterankommitté
ivar@ortrask.se
Telefon: 070-606 11 23