Medborgarskapsregler vid deltagande i veteranmästerskap


Medborgarskapsregler vid deltagande i veteranmästerskap

 

Svenska mästerskap

 

För att kunna delta i svenska mästerskap måste utländsk medborgare tävla för svensk klubb, vara folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst 1 år tillbaka samt att han/hon ej samma kalenderår deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet.


Därutöver krävs tillstånd efter ansökan till Sv. Friidrottsförbundet.
Om man inte tidigare tävlat i friidrott i hemlandet skall ansökan undertecknas av tävlande och dennes förening. Personbevis skall bifogas.
Om man tävlat i friidrott i hemlandet krävs dessutom skriftligt tävlingstillstånd från hemlandets nationsförbund.

 

Tillståndet upphör att gälla om man inte längre uppfyller kraven i första stycket.

 

(Detta tillämpas för veteraner fr.o.m. IVSM 2015)

 

Nordiska mästerskap

 

För veteraner som bor i ett nordiskt land, men inte är medborgare i detta land, gäller följande för deltagande i nordiska veteranfriidrottsmästerskap:
Nordisk medborgare kan, om han/hon önskar, tävla för bosättningslandet under förutsättning att han/hon representerar friidrottsförening i bosättningslandet, är officiellt registrerad i landet, fast bosatt där och huvudsakligen vistats där sedan minst ett år.

För icke-nordiska medborgare ställs samma krav samt att han/hon inte under samma kalenderår deltagit i hemlandets mästerskap eller representerat hemlandet i internationella mästerskap.

 

Internationella mästerskap

 

Veteran som är permanent bosatt i ett land, där man inte är medborgare, kan välja att tävla för bosättningslandet om man inte tidigare tävlat för hemlandet. I annat fall får man tävla för hemlandet (=medborgarlandet).


Veteran som har dubbelt medborgarskap väljer vilket av länderna man vill tävla för vid första internationella mästerskapet.

 

Ovanstående val av land kan endast ändras vid ett senare mästerskap efter ansökan till WMA (EMA:s sekreterare skall också underrättas). Detta kräver då i allmänhet att permanent bosättning ändrats till annat land.