Stadgar för den Nordiska Veterankommitten


Lov for Det nordiske Veteranudvalg i Friidræt

§ 1                      Nordisk Veteranudvalg blev stiftet på mødet i Stockholm 2. februar 1980.

Ret til at være medlem af udvalget har statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

§ 2                      Formål og mandat.

Udvalget skal tage sig af sager, der har fælles interesse. Det skal fastlægge terminslister for alle nordiske veteranmesterskaber, bestemme øvelser, aldersklasser og afgøre andre spørgsmål af fælles interesse for nordisk veteranfriidræt.

§3                      Udvalgets sammensætning

Hvert land har ret til to repræsentanter med stemmeret i udvalget. Disse to stemmer pr. land kan overføres på én repræsentant ved fuldmagt, skrevet af det respektive lands veteranudvalg. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.

§4                      Ledelse af udvalget

Ledelsen af udvalget skifter i toårsperioder mellem de nordiske lande. Ledelsen skal ligge hos det land, som i indeværende toårs periode skal stå som arrangør af de nordiske banemesterskaber.Det pågældende land vælger selv sit udvalg og meddeler senest en måned efter mødet de øvrige nordiske lande, hvordan udvalget har konstitueret sig. Toårsperioden går fra den 1/1 året efter sidste banemesterskaber.

§5                      Mødevirksomhed

Udvalget skal holde møde i forbindelse med banemesterskaberne (gerne torsdag inden 1. konkurrencedag). Ved øvrige mesterskaber afholdes så vidt muligt et kombineret teknisk- og udvalgsmøde. Formanden for udvalget indkalder og leder mødet. I hans fravær ledes mødet af en anden repræsentant, som vælges blandt de fremmødte repræsentanter.                     

Hvert land betaler egne rejseudgifter. Udgifterne til mødelokale, bespisning og overnatning skal i den udstrækning, der findes midler til det, dækkes af Nordisk Veteran-udvalgs kasse.

§6                      Nordiske veteranmesterskaber.

                      Nordiske veteranmesterskaber skal arrangeres efter følgende retningslinier:

        a)                      Nordiske banemesterskaber arrangeres i alle ulige årstal.

Øvelsesudvalget, der mest muligt skal svare til WMA's øvelsesvalg, skal godkendes af nordisk veteranudvalg ved mødet i forbindelse med banemesterskaberne.

        b)                      Nordiske mesterskaber i cross (10 km M/K + holdløb, 3 delt.)

                                                              i 7-kamp for kvinder

                                                              i 10-kamp for mænd

                                                              i kastefemkamp M/K

                      arrangeres således: i lige årstal:

                      1. dag:  1.dagen i 7- og 10-kamp

                      2. dag:  2.dagen i 7- og 10-kamp

                      3. dag:  cross + kastefemkamp

c)                      Nordiske indendørsmesterskaber afholdes i alle lige årstal og indgår i turnusordningen.

Turnusordningen for mesterskaberne bestemmes for en 4-årig periode i forbindelse med de nordiske banemesterskaber.

Indbydelse til mesterskaberne skal af arrangøren sendes til samtlige landes veteranudvalg senest 6 måneder før mesterskabernes begyndelsestidspunkt.

Øvelsesudvalget, der mest muligt skal svare til EVAA's øvelsesudvalg, skal godkendes af Nordisk Veteranudvalg ved mødet i forbindelse med banemesterskaberne.

§7                      Økonomi

Ved hvert nordisk mesterskab skal arrangøren opkræve et fastlagt beløb pr. tilmeldt deltager, som skal gå til en fælles kasse for Nordisk Veteranudvalgsarbejde.

Nordisk veteranudvalg fastsætter størrelsen af denne afgift gældende for en toårsperiode.

Regnskabet skal hvert år revideres af det respektive lands friidrætsforbund eller veteranforbund.

Regnskabet skal fremlægges og godkendes ved mødet i forbindelse med

banemesterskaberne. Regnskabsperioden er fra 1/1 lige årstal til 31/12 ulige årstal. Udvalgets midler skal pr. 1/1 lige årstal overføres til det lands friidrætsforbund, som har ledelsen.

§8                      Anvendelse af udvalgets midler

De indkomne midler skal bruges til gavn for nordisk veteranidræt. De kan således i den udstrækning, der findes midler til det, bruges til dækning af mødeudgifter i Nordisk Veteranudvalg. Andre forslag til brug af midlerne skal til enhver tid være godkendt af de nordiske veteranudvalg.

§9                      Opløsning af Nordisk Veteranudvalg

Opløsning af Nordisk Veteranudvalg kan foretages, efter at forslaget om opløsning er sat på dagsordenen på to efterfølgende møder med mindst et års mellemrum og vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved opløsning skal udvalgets midler fordeles ligeligt mellem de respektive landes veteranudvalg, som har arrangeret nordiske mesterskaber.

§10                      Denne lov skal godkendes af de respektive landes friidrætsforbund eller veteranforbund.

                      Vedtaget at gælde fra 14. august 1997.
Heinrich Sell, Danmark
Karri Wichmann, Finland
Karl-Gustav Holmgren, Sverige
Svein Høilo, Norge

  Revideret den 22. november 2001
Torsten Carlius, Sverige
Carl Friedrichsen, Danmark

(Första sidan)